Ngày 18/4/2023, tại Hội trường Công ty, 278 Tôn Đức Thắng, Hà Nội đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội có sự tham dự đầy đủ của các thành viên, bao gồm cả ủy quyền 41, chiếm 54,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Đào Trọng Sử – Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua những nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả XSKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023; Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022; Báo cáo Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến năm 2023; thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023 và Tờ trình thông qua phương án thoái vốn tại Công ty CP Nosco Shipyard.

Ông Phạm Văn Tưởng – Tổng giám đốc Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023

Tại Đại hội, sau khi nghe các ý kiến đóng góp của cổ đông, Tổng giám đốc Phạm Văn Tưởng thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn những góp ý chân thành của cổ đông.

Với tinh thần trách nhiệm cao, làm việc nghiêm túc và tích cực của HĐQT, các cổ đông và đại diện cổ đông, Đại hội đã diễn ra tốt đẹp và thành công.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây