OSTC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 15/4/2024, tại Hội trường Công ty, 278 Tôn Đức Thắng, Hà Nội đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội có sự tham dự đầy đủ của các thành viên, bao gồm cả ủy quyền 36, chiếm 53,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua những nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả XSKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024; thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024; Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023; Báo cáo Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến năm 2024; thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024 và Tờ trình thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty CP Nosco Shipyard; Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ công ty; Thông qua ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024 theo tình hình thực tế, lựa chọn đơn vị kiến toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, Quyết định phương án chuyển nhượng/thoái vốn, triển khai thực hiện và xử lý toàn bộ các phát sinh trong quá trình chuyển nhượng/thoái vốn theo đúng các quy định hiện hành (bao gồm nhưng không giới hạn bởi hoạt động: chọn đơn vị tư vấn thoái vốn, triển khai phương án chuyển nhượng vốn chi tiết, lựa chọn thời điểm thoái vốn, xác định giá bán,…); Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 20221-2026.

Ông Đào Trọng Sử – Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT tại Đại hội

Ông Phạm Văn Tưởng – Tổng giám đốc báo cáo kết quả SXKD tại Đại hội

Bà Lê Thị Thúy – Thành viên BKS báo cáo hoạt động của BKS tại Đại hội

    Tại Đại hội, sau khi nghe các ý kiến đóng góp của cổ đông, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đào Trọng Sử thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn những góp ý chân thành của cổ đông.

Với tinh thần trách nhiệm cao, làm việc nghiêm túc và tích cực của HĐQT, các cổ đông và đại diện cổ đông, Đại hội đã diễn ra tốt đẹp và thành công.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây