Thứ Sáu, Tháng Năm 24, 2024
điện thoại: (+084) 24.38512688

PHƯƠNG ĐÔNG 06

0
THÔNG SỐ DWT: 22,201 FLAG: Vietnam BULT: 1993/japan HOLD/HATCH: 4 NRT: 7,73 8 GRT: 13,706 SPEED: 12,0 knot IMO NUMBER: 9054846 BALE CAPACITY: 28,299 GRAIN CAPACITY: 29,301