Ngày 26/4/2022, tại Hội trường Công ty, 278 Tôn Đức Thắng, Hà Nội đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội có sự tham dự đầy đủ của các thành viên, bao gồm cả ủy quyền, chiếm  56,82%  tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Trịnh Hữu Lương – Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua những nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả XSKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022; thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2021; Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021; Báo cáo Thù lao HĐQT, ban kiểm soát; thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ; Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026…

Ông Phạm Văn Tưởng – TGĐ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh

Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2021-2026); trong đó:

Các thành viên HĐQT gồm:

– Ông Đào Trọng Sử – Thành viên HĐQT

– Ông Nguyễn Văn Hoài – Thành viên HĐQT

* Thành viên Ban kiểm soát gồm:

– Bà Nguyễn Thị Minh Thu

Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Khép lại một kỳ Đại hội thành công, kết quả biểu quyết đã đạt 100% phiếu thuận các vấn đề thông qua. Đại hội cổ đông thường niên 2022 kết thúc tốt đẹp trong sự đồng lòng của các cổ đông, cùng vững tin vào sự khởi sắc của thị trường trong năm 2022 sẽ tạo động lực cho OSTC có một năm thành công.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây