THƯ MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018 ĐƯỢC ĐÍNH KÈM FILE DƯỚI ĐÂY

Thông báo mời họp.pdf

Chương trình Đại hội.doc

Giấy ủy quyền.doc

Giấy chỉ định đại diện theo ủy quyền.doc

Giấy xác nhận tham dự Đại hội.doc

Quy chế làm việc của Đại hội.pdf

Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.pd

Báo cáo tài chính năm 2017 trình Đại hội cổ đông.P

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.pdf

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.pd

Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2017, dự trù năm 2018 .pd

Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty.pd

Tờ trình Dự thảo quy chế nội bộ về quản trị Công ty.do

Dự thảo Điều lệ sửa đổi theo Điều lệ mẫu Thông tư 95/TT-BTC ngày 22/9/2017.doc

/Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm2018.pdf

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây