Dưới đây là Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng click file đính kèm Thư mời họp cùng tài liệu Đại hội dưới đây

Thông báo mời họp.pdf

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.pdf

Mẫu sơ yếu lý lịch đề cử , ứng của HĐQT, BKS.doc

Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.pdf

Dự thảo quy chế nội bộ về quản trị Công ty.pdf

Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.pdf

Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.pdf

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây