Dưới đây là Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty.

Điều lệ tổ chức và hoạt động được sửa đổi bổ sung năm 2021.pdf

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.pdf

Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị.pdf

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.pdf

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây