Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông hàng hải.

Theo dự thảo, tài sản kết cấu hạ tầng giao thông hàng hải gồm 05 loại: 1. Tài sản kết cấu hạ tầng Cảng biển bao gồm bến cảng, bến phao, khu chuyển tải, khu neo đậu, khu tránh, trú bão; 2. Cảng cạn; 3. Tài sản bảo đảm an toàn hàng hải gồm hệ thống đèn biển và nhà trạm gắn với đèn biển, hệ thống phao tiêu, đê chắn sóng, đê chắn cát, kè hướng dòng, kè bảo vệ bờ; 4. Tài sản kết cấu hạ tầng mạng viễn thông hàng hải là tài sản, vật kiến trúc, trang thiết bị phục vụ trực tiếp của các đài thông tin duyên hải; 5. Khu chuyển tải, khu neo đậu, khu tránh, trú bão ngoài vùng nước cảng biển.

Về quản lý đất, mặt nước gắn với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông hàng hải, dự thảo nêu rõ, đối với đất, mặt nước gắn với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông hàng hải phục vụ mục đích công cộng (công ích) Nhà nước giao đất, mặt nước cho cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải, doanh nghiệp quản lý theo hình thức giao đất, mặt nước không thu tiền sử dụng đất, không thu tiền thuê mặt nước.

Đối với đất, mặt nước gắn với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông hàng hải phục vụ mục đích kinh doanh thực hiện thuê đất, thuê mặt nước. Việc ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Phí, lệ phí hàng hải

Dự thảo nêu rõ, phí bảo đảm hàng hải thu được từ các luồng hàng hải gồm: Phí trọng tải tàu, thuyền; phí bảo đảm hàng hải; phí sử dụng vị trí neo, đậu tại khu nước, vùng nước; phí xác nhận kháng nghị hàng hải.

Dự thảo cũng quy định, giá cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển; cảng cạn; khu chuyển tải, khu neo đậu, khu tránh bão ngoài vùng nước cảng biển được thực hiện theo quy định của pháp luật về giá. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển; cảng cạn; khu chuyển tải, khu neo đậu, khu tránh bão ngoài vùng nước cảng biển trên cơ sở đề nghị của chủ đầu tư hoặc cơ quan phê duyệt phương án cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng.

Giá cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển; cảng cạn; khu chuyển tải, khu neo đậu, khu tránh bão ngoài vùng nước cảng biển phải được cơ quan quyết định đầu tư cảng biển; cảng cạn; khu chuyển tải, khu neo đậu, khu tránh bão ngoài vùng nước cảng biển đó phê duyệt nhưng không được thấp hơn giá đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định.

(Theo Báo Chính phủ)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây