Địa chỉ: số 278 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 024.38512688
Ngôn ngữ Tiếng Việt Ngôn ngữ Tiếng Anh

Công bố thông tin

CÔNG BỐ ĐIỀU LỆ VÀ CÁC QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

CÔNG BỐ ĐIỀU LỆ VÀ CÁC QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Đăng lúc 15:49:02 Ngày 11/05/2021 | 116

Dưới đây là Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty.

Đọc thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN V/V BỔ NHIỆM CHỦ TỊCH HĐQT VÀ TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN V/V BỔ NHIỆM CHỦ TỊCH HĐQT VÀ TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026

Đăng lúc 16:32:05 Ngày 28/04/2021 | 186

Dưới đây là Công văn công bố thông tin v/v bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, Quý vị cổ đông xin vui lòng click file đính kèm.

Đọc thêm

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Đăng lúc 16:27:46 Ngày 28/04/2021 | 185

Dưới đây là Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Quý vị cổ đông xin vui lòng lick file đính kèm

 

Đọc thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC BỔ NHIỆM LẠI KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC BỔ NHIỆM LẠI KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY

Đăng lúc 16:17:24 Ngày 08/04/2021 | 161

Dưới đây là công văn công bố thông tin về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty

Đọc thêm

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Đăng lúc 10:22:02 Ngày 06/04/2021 | 441

Dưới đây là Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng click file đính kèm Thư mời họp cùng tài liệu Đại hội dưới đây

Đọc thêm

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN ĐỂ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN ĐỂ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Đăng lúc 16:51:07 Ngày 15/03/2021 | 510

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Đọc thêm

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN ĐỂ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN ĐỂ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Đăng lúc 14:14:58 Ngày 09/03/2021 | 218

Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông xin Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

 

Đọc thêm

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2020

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2020

Đăng lúc 15:25:08 Ngày 03/09/2020 | 710

Dưới đây là Công văn giải trình Báo cáo tài chính bán niên năm 2020

Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Đăng lúc 17:09:36 Ngày 28/08/2020 | 753

Dưới đây là Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2020

 

Đọc thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Đăng lúc 15:52:34 Ngày 28/07/2020 | 617

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Đọc thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN (V/v Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020)

CÔNG BỐ THÔNG TIN (V/v Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020)

Đăng lúc 16:13:57 Ngày 20/07/2020 | 677

CÔNG BỐ THÔNG TIN (V/v Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020)

Đọc thêm

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Đăng lúc 17:05:42 Ngày 30/06/2020 | 747

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Đọc thêm