Địa chỉ: số 278 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 024.38512688
Ngôn ngữ Tiếng Việt Ngôn ngữ Tiếng Anh

Công bố thông tin

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH CỔ PHIẾU GIẢM SÀN

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH CỔ PHIẾU GIẢM SÀN

Đăng lúc 15:02:48 Ngày 24/05/2022 | 5

Dưới đây là Công văn giải trình về việc cổ phiếu NOS giảm sàn 5 (năm) lần liên tiếp, file đính kèm.

Đọc thêm

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CỦA CÔNG TY CP NOSCO SHIPYARD

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CỦA CÔNG TY CP NOSCO SHIPYARD

Đăng lúc 09:33:17 Ngày 17/05/2022 | 22

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CỦA CÔNG TY CP NOSCO SHIPYARD

Đọc thêm

CÔNG BỐ ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI CỦA CÔNG TY

CÔNG BỐ ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI CỦA CÔNG TY

Đăng lúc 11:36:48 Ngày 11/05/2022 | 61

Điều lệ Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông được sửa đỏi Theo Nghị quyết số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022

 

Đọc thêm

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CỦA cÔNG TY CP NOSCO SHIPYARD

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CỦA cÔNG TY CP NOSCO SHIPYARD

Đăng lúc 15:08:47 Ngày 10/05/2022 | 38

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CỦA cÔNG TY CP NOSCO SHIPYARD

Đọc thêm

CÔNG BỐ THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CÔNG BỐ THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Đăng lúc 16:30:00 Ngày 27/04/2022 | 82

Dưới đây bản công bố thông tin về thay đổi nhân sự của Công ty.

Đọc thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC BẦU CHỦ TỊCH HĐQT VÀ TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC BẦU CHỦ TỊCH HĐQT VÀ TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026

Đăng lúc 17:41:23 Ngày 26/04/2022 | 104

Dưới đây là bản công bố thông tin bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát của Công ty

Đọc thêm

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Đăng lúc 17:36:51 Ngày 26/04/2022 | 79

Dưới đây là Bản công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2022

Đăng lúc 17:13:43 Ngày 21/04/2022 | 82

Dưới đây là Báo cáo tài chính quý I năm 2022

Đọc thêm

 CÔNG BỐ ĐIỀU CHỈNH TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG BỐ ĐIỀU CHỈNH TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Đăng lúc 16:23:20 Ngày 19/04/2022 | 94

 CÔNG BỐ ĐIỀU CHỈNH TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Đăng lúc 14:06:46 Ngày 14/04/2022 | 90

Dưới đây là Báo cáo thường niên năm 2021 (file đính kèm)

Đọc thêm

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Đăng lúc 17:42:48 Ngày 28/03/2022 | 121

Dưới đây là Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

 Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được đính kèm

Đọc thêm

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đăng lúc 11:16:41 Ngày 08/03/2022 | 157

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đọc thêm